К.В.Геодакян - Список публикаций


2016:
• 1 - Berdonosova E.A., Klyamkin S.N., Zadorozhnyy V.Yu, Zadorozhnyy M.Yu, Geodakian K.V., Gorshenkov M.V., Kaloshkin S.D.
  Calorimetric study of peculiar hydrogenation behavior of nanocrystalline TiFe
  Journal of Alloys and Compounds, 688, 2016, 1181-1185
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.07.145